Evaluering af handlingsplan for 2015-2016

 

Undervisning/læring

Overordnet strategi:
FG arbejder med moderne undervisningsmetoder og variation i undervisningen, så elevernes mange forskellige læringsstile og mulighed for fordybelse bliver tilgodeset. I denne forbindelse lægges der vægt på, at lærerne får gode udviklingsmuligheder.

Fokus i 15-16:
Hvert af de 4 team tilrettelægger en pædagogisk eftermiddag med input om moderne uv-metoder. De pædagogiske eftermiddage kan – efter aftale med teamene- tilrettelægges mere målrettet, så enkelte faggrupper byder ind på mere målrettede pædagogiske aktiviteter, der er vigtige for enkelte fag eller faggrupper, f.eks.:

Undervisning, der tager udgangspunkt i en innovativ tilgang (alle team).

Omlagt skriftlighed. Hvordan fungerer det? Er resultaterne bedre for eleverne? (alle team).

Problemorienteret undervisning på nat-området (nat).

Eksempler på inddragelse af IT i undervisningen (samf/hum).

Eksempler på lektieintegreret undervisning på HF (HF-teamet).

Eksempler på gensidig supervision i et undervisningsforløb (alle team).

Kompetenceudvikling i forbindelse med relationsopbygning.

Klasserumsledelse.

Oplæg til en større grad af fagligt samarbejde og enighed om, hvordan undervisningen praktiseres. F.eks. i forb. med NV, DHO og AT.

Undervisning, der appellerer til drenge.

Herudover drøfter alle teams, hvordan der i de enkelte klasser kan lægges mere vægt på variation i undervisningen, og der arbejdes videre med en kultur som sikrer, at lærerne udveksler synspunkter, idéer og materialer vedrørende undervisningen.

Der etableres fortsat pædagogiske makkerskaber blandt lærerne.

Mål: 
De pædagogiske eftermiddage afholdes i løbet af året, og konklusionerne på de enkelte temaer indgår i FGs videre arbejde med moderne undervisningsformer.

Lærerne indgår i højere grad i en supervision med hinanden og med ledelsen mhp. generelt at holde undervisningen ajour.

Ansvarlig:
De enkelte teams/ledelsen/pædagogiske konsulenter.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:
Der er afholdt fire pædagogiske eftermiddage i skoleåret:

5.10.15: Digitalisering. Om FGs strategi for digital dannelse. (Ansvarlig: Pædagogisk konsulent Mette Hermann samt ledelsen)

4.1.15: Tværfagligt samarbejde i gymnasiet. Workshop med fokus på oplagte muligheder mellem fagene. (Ansvarlig: Hum.-teamet)

8.12.15: Del I: Lektieintegreret undervisning. Del II: Klasseledelse. (Ansvarlig: HF-teamet)

29.3.16: Teamarbejde. De fire teams afholdt hver især teammøder efter eget ønske (ansvarlig: alle teams).

Vores arbejde med strategien for digital dannelse er et skoleprojekt, som vi fortsat skal have fokus på. Temaerne om tværfagligt arbejde, lektieintegreret undervisning og klasseledelse er ligeledes væsentlige elementer i en moderne undervisning, som alle har brug for at holde sig ajour med og sparre med hinanden om. Målet om at holde fokus på variation i undervisningen blev inddraget i de tre pædagogiske dage.

Efter den tredje pædagogiske dag blev det konstateret, at udbyttet kunne optimeres for alle, hvis man ikke altid skulle efteruddannes i de samme emner. Derfor blev den fjerde pædagogiske dag ”givet fri” til teams for at arbejde med noget særligt efter eget behov.

Nat-team har således lavet en progressionsplan for flerfaglige forløb og emner i de forskellige fag, som nu er obligatoriske på FG, selv om det ikke er kernestof. Efterfølgende indgår disse emner som forudsætninger for forløb i andre fag. Det sikrer, at alle lærerne har overblik over hvordan undervisning i forskellige fag tilrettelægges, så den samlede undervisning fremstår mere sammenhængende og meningsfyldt for eleverne, og således at alle fag bliver tonet af de naturvidenskabelige studieretninger.

I samf.-teamet har der været øget fokus på samarbejdet mellem matematik (B) og samfundsfag (A) i de samfundsfaglige studieretninger. Desuden er der sat fokus på, hvordan identiteten hos de samfundsfaglige elever kan styrkes.

I hum.-teamet har man fokuseret på Erasmusprojektet – se under internationalisering.

I HF-teamet er der fortsat arbejdet med didaktiske og evalueringsmæssige tilgange, og der justeres løbende på introforløb, KS, NF mv.

Der er ikke faste makkerskaber mellem lærerne på FG, men der er mange naturlige via pædagogikumvejledning, fællesfag (NV, AP, NF, KS), SRP, AT og andre tværfaglige projekter.

Der har løbende været en udveksling af undervisningsmaterialet og forsøgsvejledninger, især mhp. at indfase LoggerPro, inden for fysikgruppen.

Langt de fleste faggrupper har deltaget i FIP-kurser, ”Faggruppeudvikling i praksis”, og i fysikgruppen har det resulteret i planlægningen af et praksisnært undervisningsforløb.

I UVM-projektet om klasseledelse har man planer om at strukturere arbejdet med supervision for lærerne.


IT

Overordnet strategi:
FG arbejder med en strategi for digital dannelse, som har væsentlig gennemslagskraft i undervisningen, og som har til hensigt at give gymnasiet et løft på dette område

Fokus i 15-16:
I et samarbejde mellem ledelsen og lærerne udarbejdes en strategi for digital dannelse, som umiddelbart implementeres. Der afholdes en pædagogisk eftermiddag i efteråret, hvor vi drøfter den kommende strategi.

Alle elever skal kunne anvende computer i undervisningen.

 Eleverne får i starten af skoleåret tildelt en licens til et TInspire-program, som anvendes i matematik på alle niveauer.

Der tilrettelægges et forløb i digital dannelse for alle førsteårs klasser inden efterårsferien. 

Alle fag vurderer løbende hvorvidt e-og i-bøger skal inddrages i undervisningen.

Mål:
Alle elever medbringer og bruger computeren i undervisningen.

Strategien om digital dannelse udarbejdes og drøftes efterfølgende med medarbejderne og bestyrelsen.

Alle faggrupper har taget bevidst stilling til anvendelsen af e- og i-bøger. Alle faggrupper laver progressionsplaner, hvoraf det fremgår, hvordan it indgår i undervisningen.

Ansvarlig:
Ledelsen/faggrupperne/pædagogisk konsulent.

Deadline:
December.

Evaluering:
Den første pædagogiske dag i efteråret 2015 var med Digital Dannelse som overskrift. Strategien er udarbejdet og godkendt på PR og i bestyrelsen. Den ligger nu på skolens hjemmeside sammen med et nyt sæt særlige IT-regler. Se: http://frsgym.dk/it-strategi samt http://frsgym.dk/it-pa-fg

Alle elever fik gratis installeret matematikprogrammet TI-Nspire™. Evalueringen viser, at dette er et vigtigt arbejdsredskab også i andre fag, og ordningen skal fortsætte i skoleåret 2016-17. Dog bruger 1.hf maC-holdene en i-bog med eget integreret beregningsprogram og ikke TI-Nspire™, da det giver for store computermæssige udfordringer. Der er blevet arbejdet målrettet på at alle hf-elever skal anvende/medbringe computer dagligt, og studievejlederne har været inddraget for at motivere dem til det.

Der bliver anvendt computere i alle fag, og eleverne lærer derigennem forskellige digitale læremidler, programmer, webportaler mv. at kende.

Der er ikke et fast katalog af programmer man som lærer/elev skal kunne, men gængse præsentationsprogrammer, tekstbehandlingsprogrammer mv. indgår i fagenes progressionsplaner. Fagene anvender bevidst i-/e-bøger og andre digitale lærermidler. Især i matematik og fysik er der egnet materiale. Dataopsamling med elevernes bærbare computere er nu standard i fysik- og kemiundervisningen, og delvist også inden for biologi og bioteknologi.

I skoleåret 2015-16 har fokus ifm. digital dannelse i høj grad været på at efteruddanne lærerne. Pædagogiske konsulent Mette Hermann har afholdt en lang række såkaldte spot-kurser for FGs lærere. Det har været hånds-on workshops, hvor målet har været at kunne mestre enkle, nyttige værktøjer umiddelbart i egen undervisning. Kurserne har været godt besøgt.


Brobygning fra grundskole til FG

Overordnet strategi:
FG indgår dels i et Campussamarbejde og dels i et samarbejde med kommunens øvrige skoler med overbygningsklasser om brobygning fra grundskolen.

Fokus i 15-16:
Ansøgningerne til UVM om forsøgsmidler til brobygningsprojekter i dansk, engelsk og matematik i samarbede med Marienlystskolen føres ud i livet. Hvis projekterne ikke får støtte, gennemføres de i mindre skala.

Invitation til faglige caféer for 9.-10.klasse-elever på FG/Campus på det naturvidenskabelige område.

Tilbud til grundskolerne om, at elever fra FG kommer ud og underviser.

Tilbud til elever fra grundskolerne om at besøge FG og deltage i undervisningen. (Besøgsdage)

Fokus på Marbækskolen og Ådalens skole mhp. at tiltrække elever der fra.

Mål:
FG har et godt samarbejde omkring brobygning med alle relevante parter i kommunen og fokuserer på enkelte fag i dette skoleår.

Ansvarlig:
Ledelsen/mat/eng/dansk-faggrupperne og pædagogisk konsulent.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:
Skolen har fået godkendt forsøgsprojekter i UVM for brobygning i dansk og engelsk, men ikke i matematik. Disse projekter er blevet forsinkede, da ministeriet først i november meldte ud, hvad der var godkendt. Opstarten til projekterne er udskudt til august 16, og gennemføres så i skoleåret 2016-17 i samarbejde med Trekløverskolen (tidligere Marienlystskolen).

Selvom matematik ikke har fået en bevilling fra UVM, er der gennemført et brobygningsprojekt med Campus U10 i dette fag. Fokus var på at afklare elevernes valg af ungdomsuddannelse, og mange har efterfølgende ønsket at begynde på HF. Samarbejdet fortsættes i 2016-17.

FG har tilbudt undervisning for grundskoleelever i nogle af kommunens skoler. Der er gennemført et vellykket brobygningsprojekt med tyskelever på A-niveau fra FG som underviste elever på Ådalens Skole. Dette samarbejde ønskes videreført i skoleåret 2016-17.

Vi har etableret besøgsdage i samarbejde med Skolen i Virkeligheden, Frederikssund – en ordning der nu kan ses på hjemmesiden: http://skolenivirkeligheden.dk/offer/frederikssund/uddannelse/bliv-gymnasieelev-for-en-dag-1

Og på vores egen hjemmeside: http://frsgym.dk/pa-fg-for-en-dag . Ordningen begynder i skoleåret 2016-17

Desuden har vi et godt samarbejde med UU-Vest om de ordinære introduktionskurser for 8. klasser og brobygningsforløb for 10. klasser. Vi evaluerer hvert holds forløb, og resultatet er meget positivt.  

Vi har lavet aftale med Campus U10 (tdligere 10. klassecenter) om brobygningsforløb målrettet HF. Dette skal forsøgsvis afprøves i det kommende skoleår.


Brobygning fra FG til videregående uddannelser

Overordnet strategi:
FG indgår i et samarbejde med en række videregående uddannelser på forskellige niveauer, der sikrer, at vore elever får et godt kendskab til deres videre uddannelsesmuligheder

Fokus i 15-16:
FG indgår i projektet ”Karrierefokus”, som i højere grad end hidtil sætter elevernes fremtidige uddannelsesmuligheder på dagsordenen i løbet af stx/hf-tiden – både i forbindelse med undervisning og vejledning. Projektet foregår i tæt samarbejde med Studievalg København, f.eks. omkring afholdelse af studieretningsdage og besøg på bl.a. mellemlange videregående uddannelser.

Mål:
Målet er en øget bevidsthed hos de unge om deres uddannelses- og jobmuligheder. Dette måles gennem undersøgelser i løbet af det 2-3-årige uddannelsesforløb på FG.

Ansvarlig:
Ledelsen/SV/teams.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:
Vi har under projektet "Karrierefokus" (som er støttet fra regionen) afholdt nogle meget omfattende årgangsaktiviteter både på FG og med besøg på videregående uddannelser:

d. 7.10.15: Besøg på UCC/CBA Hillerød for alle i 2.hf (tre klasser). Eleverne mødte studerende fra forskellige uddannelser og fik stiftet bekendtskab med en mellemlang videregående uddannelse i nærområdet. For mange elever havde dog svært ved at spejle sig i det, de mødte – og kunne ikke umiddelbart forstå formålet med dagen.

d. 27.10.15: Temadag for alle på 2.hf (tre klasser). Fokus på egne kompetencer og styrker med udgangspunkt i foredragsholder Ann Zink. Derefter tre runder med forskellige uddannelseshistorier fra a) folkeskolelærer og en bibliotekar, b) en pædagogstuderende og en bogholder samt c) politimand og en socialrådgivestuderende. Her var fokus: Hvad brugte jeg min HF-eksamen til? Dagen blev evalueret positivt af eleverne.

December-marts: Projekt om ”Ufokuserede unge”. Med udgangspunkt i mentorsamtalerne med eleverne har klasselærerne henvist de mest ufokuserede i 2.g og 1.hf til samtaler med studievalgsvejleder Claus Lei Hansen. Ikke mange gjorde brug af tilbuddet, men vi vurderer, at øget opmærksomhed på deres studieliv efter FG kan motivere nogle typer elever. Det udbyggede samarbejde mellem vores studievejledere og Claus Lei er i sig selv positivt, og skal ses som en del af vores fastholdelsespolitik og dermed elevernes trivsel.

d. 21.4.16: Temadag med alumner for alle 2.g-klasser og 1.hf (5+2 klasser). Oplæg af Claus Lei (studievalgsvejleder) med fokus på valgkompetencen. Derefter møde med forskellige "gamle" elever fra FG, som fortalte om, hvad man kan studere, og hvad studielivet indebærer.

Via projekt "Karrierefokus" håber vi at kunne komme bedre i kontakt med de mellemlange uddannelser næste år.

De naturvidenskabelige klasser besøger hvert år et universitet – i år var det RUC. Her lavede eleverne eksperimenter og hørte om/fornemmede livet på en videregående uddannelse.

Elever med spansk på A-niveau var på brobygningsbesøg på KU som studerende for en dag.

FG har skrevet kontrakt med CBS om brobygningsaktiviteter, som skal iværksættes i skoleåret 2016-17.

FG har indgået en aftale med KU om at tyskstuderende kan komme i praktik på FG i skoleåret 2016-17. Hum-teamet undersøger, om ordningen også med tiden kan omfatte andre sprog.

I årets elevtrivselsundersøgelse afgav en del elever, at de havde bemærket disse ovenstående aktiviteter med karrierelæring og brobygning. Vi afventer kommende års resultater for at kunne vurdere effekten.


Udfordring og støtte

Overordnet strategi:
FG arbejder med udfordringer og støtte i undervisningen, idet vi er opmærksomme på den enkelte elevs personlige og faglige potentiale. Talentprogrammer udvikles i flere fag. Støtten til elever med særlige forudsætninger og udfordringer professionaliseres.

Fokus i 15-16:
Lektieværksted, både i FG-regi og i regi af Club Campus.

Obligatorisk lektieværksted i dansk, engelsk og matematik for elever, der har svært ved at bestå, og som ønsker at gøre noget ved det. Gerne suppleret med faglige makkerskaber i klasserne.

Mentorsamtaler, der evt. henviser til studievejledning.

Niveaudeling, hvor det er muligt i sprogfag og matematik.

Omlagt skriftlighed.

To-lærerordning i matematik.

Faglige konkurrencer.

ATU/Forskerspirer, talentprogram for sproglige elever.

Forløb, hvor elever arbejder med ekstra undervisning (studiekredse, Masterclasses, åbne værksteder, eksperimenter).

Særlig mentorfunktion til elever med særlige forudsætninger og udfordringer.

For at sikre en bedre opbakning omkring hultimeaktiviteterne placeres hultimen torsdag i anden modul.

Mål:
Teams og ledelsen har i løbet af året arbejdet med de forskellige tiltag og vurderet effekten af dem.

Ansvarlig:
Ledelsen /mentor.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:
I efteråret har der været lektieværksted i matematik hver uge i hultimen, som har været godt besøgt. Det er vigtigt, at eleverne selv kan vælge at få hjælp af en anden matematiklærer, end den daglige underviser, så man kan få tingene forklaret på nye måder. Ind imellem har lektieværkstedet været udfordret, når hultimen benyttet til andre aktiviteter.

I foråret er der lavet forsøg med særligt undervisningsforløb i matematik for særligt udvalgte elever, med store faglige vanskeligheder. Det har været en succes og gentages i efteråret 16.  På nogle hold, har der været forsøg med to-lærerordning i matematik, så man lettere kan nå rundt i klassen, når der regnes opgaver.

Der har i lektieværkstedet også været ekstra hjælp fra 3.g-elever til udvalgte elever med særlige behov i forskellige fag. Denne type faglige hjælpe elev-til-elev vurderes positivt og gentages også i det kommende skoleår, når behovet opstår.

Der har ikke været særlige Campus-lektieværksteder i 2015-16, men behovet synes at være der, så aftalerne for disse er aftalt med Ungdomsskolen i juni 2016, således at de gennemføres i 2016-17.

Fra uge 11 i skoleåret er der gennemført lektiecafé i dansk. Der er ikke gennemført lektiecafé i engelsk – da ressourcerne blev prioriteret til andre aktiviteter.

Via vores fokus på karrierelæring, har klasselærerne kunne henvise ufokuserede unge til samtaler med studievalgsvejlederen ifm. mentorsamtalerne (jf. ovenstående afsnit om brobygning).

Der har været niveaudeling i engelsk og matematik for nogle hold med stor succes, som derfor gentages i det kommende skoleår. I tysk har man også afprøves forskellige typer niveaudeling, og erfaringerne inddrages i det kommende skoleår.

Ift. omlagt skriftlighed afhænger resultaterne meget af de forskellige holds niveau og den enkelte lærers arbejdsmetoder. En del lærere benytter også omlagt skriftlighed i næste skoleår, men skemaet, isæt på stx, sætter også begrænsninger på omfanget. I matematik er erfaringerne positive med eleverne, de har brug for en-til-en-undervisning, så kræfterne skal fremover hellere prioriteres til dobbeltlærerordninger.

Den årlige matematikkonkurrence (Georg Mohr) blev også afholdt i 2015. Ingen af vores elever gik dog videre til anden runde.

Eleverne med bioteknologi i 2.g har deltaget i Drughunter Dysten i samarbejde med Lundbeck.

Alle elever på stx EØ deltog i European Business Game. Det bedste hold vandt den regionale konkurrence i Nordsjælland og blev nr. to ved DM.

Vi har på FG fortsat elever tilmeldt ATU og forskerspirer-programmet. Desuden har vi etableret et udvekslingsprogram for spanskstuderende, som kan komme på sprogrejse i efteråret 2016.

Der har været naturvidenskabelige elever med på camp for sciencetalenter.

Vores mentorordning for elever med særlige udfordringer har været meget succesfuld. Der var været en enorm efterspørgsel på samtaler med JO, og flere udtaler efter studentereksamen, at de ikke ville være kommet igennem FG uden den støtte. Derfor fastholdes den ordning, og den almindelige studievejledning udbygges i det næste skoleår betragteligt.


Lokalt samarbejde om praksisnær undervisning

Overordnet strategi:
FG lægger vægt på lokalt samarbejde med virksomheder, museer, kommunen og andre relevante aktører, som kan være med til at gøre undervisningen mere praksisnær

Fokus 15-16:
Teamene drøfter hvorledes undervisningen gøres mere praksisnær og afprøver det i konkrete klasser i løbet af året. F.eks. i forbindelse med AT/Innovation. Samarbejde med Willumsens museum. Naturvidenskab i virkeligheden, Naturfaglige fag (NF) og kultur-og samfundsfag (KS) på hf.

Der arbejdes mere systematisk med gode kontakter til lokale virksomheder. Gerne også til de højteknologiske virksomheder.

Mål:
Alle klasser på FG har arbejdet med praksisnær undervisning i løbet af året.

Ansvarlig:
Teamene/ledelsen/pædagogiske konsulenter.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:
I Campusrådet har der været meget fokus på Frederikssund Erhverv (FE), da FE gerne vil samarbejde med skolerne på Campus. Vi arbejder på en slags katalog, hvor FE udbyder forskellige typer samarbejder ift. korte eller længere projekter, opgaver mv. Vi afventer udspillets konkrete udformning, og især de højteknologiske virksomheder i området vil have vores interesse.

Der har igen i år været et meget godt samarbejde med Willumsens Museum, hvor billedkunsteleverne har udstillet deres arbejder på FG efterfølgende.

Alle eleverne med faget erhvervsøkonomi har været i kontakt med en lokal virksomhed, og været på mindst et virksomhedsbesøg.

I de naturvidenskabelige studieretninger har man i 2.g ikke lavet ”NIV” i traditionel forstand, men alligevel lavet rigtig gode SRO-projekter, der også lærer eleverne at skrive en SRP. Emnerne har været om reelle problemstillinger såsom brintbiler og anvendelse af differentialligninger i praksis.

2.e har i forbindelse med faget bioteknologi besøgt virksomheden Nocozymes. Desuden har alle 1.g-elever været på Thyco Brahes Planetarium med faget NV for at gøre dette mere praksisnær.

Som konsekvens af progressionsplanen i matematik er der udviklet en mere problem- og projektorienteret undervisning.

I forbindelse med introforløbet på HF har der været ekskursioner i nærområdet da temaet var: ”Mig og mit nærmiljø”. I KS-faget har religion samarbejdet med forskellige lokale trossamfund.

I AT-innovation er eleverne ofte ude og samle empiri i nærområdet. – for en del projekter var det dog på studieturen i 2.g, at den mest omfattende empiriindsamling foregik.


Internationalisering

Overordnet strategi:
FG har fokus på internationalisering i undervisning og fælles foredrag for hele skolen, og vi indgår i internationalt samarbejde i forbindelse med studierejser, Talentprogrammer og udvekslinger af elever og lærere.

Fokus 15-16:
Ud fra ønsket om en styrket international profil for FG tilrettelægger teamene en plan for, hvordan internationaliseringen præger teamets studieretninger i det kommende skoleår. Herunder hvilke typer af studierejser og evt. fællestimer, der skal være.  F.eks. kan en klasse inddrage Kina-samarbejdet i studieretningen. Der lægges vægt på skolebesøg i forbindelse med studierejser.

Vi satser på at få en sprogassistent til skolen via Erasmus-programmet. Vi har søgt om at være med i et Erasmus-Projekt: Urban Change: How to change European cities for the better? Young perspectives on neighbourhoods and city-planning. Såfremt projektet godkendes af EU, er der planlægningsmøde på FG d. 21.-23.9.2015.

 Vi besøger Wuxi i september/oktober og i denne forbindelse følges der op på muligheden for at etablere et virtuelt samarbejde med vores søsterskole.

 Mål:
Alle team arbejder med det internationale fokus i studieretningsaktiviteter- og forløb. Det samme gælder for undervisningen på hf.

Ansvarlig:
Teamledelserne.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:
Vi deltager i det internationale Erasmus+ projekt er et EU-samarbejde mellem 6 gymnasier i 6 lande: Danmark, Tyskland, Bulgarien, Frankrig, Spanien og Italien. 5 udvalgte elever fra forskellige a-klasse-årgange fra FG deltager på disse rejser. Spanien og Italien er afviklet, næste elevhold sendes til Bulgarien i begyndelsen af november 2016 og sidste afrundende besøg finder sted i Frankrig i marts 2017. I april havde vi en uges besøg af Birgit O'Dowds som lærerudveksling fra et hollandsk gymnasium ifm. Erasmusprojektet. Grundet bureaukratiske forviklinger og reduceret budget, er det ikke lykkedes at få sprogassistenter til FG, og vi satser i stedet på et samarbejde med KUA om sprogstuderende i praktik på FG (se under brobygning med videregående uddannelser).

En gruppe på 13 elever en lærere og en leder har besøgt vores søsterskole i Wuxi, og der forsøgt at praktisere en ny debatform i fællesskab med de kinesiske elever.

Herudover har engelskgruppen foretaget en faggrupperejse til London. Samfundsfagslærerne har været på en faggruppestudierejse til Cairo med fokus på demokratiudvikling og menneskerettigheder ift. egne undervisningsforløb på FG.

Der er gennemført to forskellige studieture for 2.HF i september 2015. Den ene studietur for to HF-klasser gik til Berlin med Tyskland som tema for KS-faget, og den tredje HF-klasse var i Liverpool med engelskfaget. Begge vellykkede ture, og i det kommende skoleår skal 2.HF igen til Berlin med Tyskland som fagligt fokus. Ikke alle hf-elever har deltaget i studieturene, men disse elever har i stedet arbejdet hjemme på en opgave med samme faglige indhold.

Alle 3.g-klasser var på en tredages studietur i efteråret 2015. Da turene er meget korte, er prisen for turene relativt høj for både eleverne og skolen. Af primært økonomiske grunde er det er ikke realistisk at denne type 3.g-ture kan fortsætte.

Alle 2.g-elever har i foråret 2016 været på 5-6 dages studietur til hhv. Malaga (inkl. sprogskole for spanskeleverne), Athen, London og Dublin. Vores erfaringer med studieturene er generelt gode, men en enkelt klasse gav problemer, da nogle elevtyper i klassen havde svært ved at følge vores Studie- og ordensregler ift. alkohol og passende adfærd som repræsentanter for gymnasiet. Det resulterede i hjemsendelser for seks elever i en klasse, hvilket ikke før har været nødvendigt. Generelt har der været fokus på, at studieturenes rejsemål skal være fagligt relevante for studieretningerne i 2.g, og at deres indhold gerne skal indgå i AT-projekter.

Hum-teamet har startet et udvekslingsprogram i form af en talentudviklingsrejse for 15 udvalgte 2.g spanskelever til et gymnasium i Madrid. I begyndelsen af november 2016 rejser 15 elever til Madrid i en uge, og i begyndelsen af maj 2017 kommer det spanske gymnasium på genbesøg med 30 elever.


Bæredygtighed

Overordnet strategi:
FG iværksætter tiltag, der kan styrke gymnasiets bæredygtighed mhp. energi og ressourcer.

Fokus 15-16:
I regi af ”grøn skole” har skolen fortsat et miljøråd bestående af elever, lærere og pedellen. Dette råd skal fortsat komme med ideer til og gennemføre kampagner, der peger mod, hvordan skolen i højere grad kan anvende alternative og energibesparende løsninger. Det skal synliggøres for alle elever og ansatte, og så vidt muligt anvendes i undervisningen.

Mål:
Når året er omme, har vi igen gjort os fortjent til "Grønt Flag".

Ansvarlig:
Ledelsen/ miljørådet

Deadline:
Ved årets afslutning.

Evaluering:
Skoleåret begyndte med en fejring af det tildelte Grønne flag – efter et års arbejde i Miljørådet. Udvalget er vokset i elevantal, og nye idéer implementeret. Der er nu etableret en flaskeindsamling af returpant i alle lokaler, og Miljørådet har lavet forskellige indsatser i løbet af skoleåret for at mindske madspild, få grønnere udbud i kantinen og fokus på at holde skolen mere ren – og en grønnere café. Desuden medvirkede Miljørådet ved Frederikssund Klimaforenings arrangement med Martin Lidegaard med temaet: ”Status efter COP 21”.

Miljørådet har på mange morgensamlinger reklameret for sit arbejde og forsøg at synliggøre temaet bæredygtighed for alle. Vi afventer Friluftsrådets vurdering af hvorvidt årets indsats giver FG ret til at hejse det grønne flag igen i det kommende skoleår.


Demokrati

Overordnet strategi:
FG lægger vægt på, at både elever og medarbejdere oplever skolen som en demokratisk institution, hvor alle kan komme til orde og få medindflydelse.

Fokus 15-16:
Vedrørende elever:

Understøttelse af elevrådets ønske om at være et demokratisk organ.

Fortsat inddragelse af eleverne i morgensamlingerne. Mere debat på morgensamlingerne.

Invitation til skolens rygere om et tættere samarbejde med ledelsen.

Invitation af elever til skolens udvalg og team – og til miljørådet.

Der udarbejdes en ny elevtrivselsundersøgelse i et samarbejde mellem ledelsen/MIO og elevrådet.

Vedrørende medarbejdere:

Inddragelse af alle skolens lærere i udvalg og andre opgaver.

Klar arbejdsfordeling og kommunikation mellem ledelse, pædagogiske konsulenter, team, klasselærere og øvrige ansatte. Drøftelse af en udvikling hen i mod øget decentral kompetence.

Mål:
Skolen tilkendegiver over for eleverne og medarbejderne, at vi ønsker at inddrage dem mere, og eleverne og medarbejderne tilkendegiver, at de føler sig mere inddraget.

En øget uddelegering af kompetence.

Ansvarlig:
Ledelsen og teams.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:
Elevrådet har arbejdet godt med mange af skolens aspekter og indgået i diverse udvalgsarbejder, PR-møder og været en god sparringspartner omkring skolens traditioner i løbet af skoleåret. I en del af skoleåret var der et aktivt hf-udvalg også, men erfaringerne viser, at vi skal inddrage dem mere aktivt i de eksisterende udvalg og fora. Elevrådets udvalgsstruktur er generelt blevet forbedret, og der skrives systematisk referat og sparres med ledelsen efter møderne. Der har ikke været elevdeltagelse i teamene.

Der er udarbejdet en ny (egen) elevtrivselsundersøgelse i samarbejde med elever og lærere, og elevrådet har givet konstruktiv feedback på denne. Nogle af spørgsmålene i undersøgelsen skal justeres til næste år, men generelt gav undersøgelsen brugbare resultater og stof til gode diskussioner.

Klasserne har på skift skulle være vært ved morgensamlingerne, men ikke alle klasser har udfyldt rollen lige godt. Det vurderes at klasserne fremover skal melde sig frivilligt til at afholde morgensamling.

Lærerne udgør naturligvis grundstammen i de udvalg der typisk nedsættes på PR-møder (eller ved byde ind med ønsker til ens årsplan). Det er særligt ifm. skolens handlingsplan at alle kan gøre deres indflydelse gældende.

Skoleåret bød på rektorskifte ved nytåret 2015-16, så der er forskellige organisatoriske forandringer som langsomt finder sted. I foråret blev det sidste MIO-møde afholdt, og vi arbejder på at tilpasse os den SU-struktur som er gældende på vores område. I den anledning bliver en del af skolens aftaler mellem ledelsen og medarbejderne justeret, så de passer til overenskomster, regler og praksis for institutionen. Dette arbejde er ikke afsluttet endnu.

Arbejdsfordelingen og klar kommunikation mellem alle i huset skal der arbejdes videre med. Da FG blev fornyet med ca. 35 procent på lærersiden, gik der mange kræfter til arbejdet med at integrere dem i lærerkollegiet.  Ift. uddelegering af kompetence er der på PR vedtaget nye regler for, hvordan lærerne selv skal styre deres skema i Lectio. Dette lærerønske skal ses som både en øget fleksibilitet og ansvarliggørelse af lærernes arbejde og som en administrativ lettelse for kontoret.


Socialt og kulturelt omdrejningspunkt

Overordnet strategi:
FG ønsker at fastholde og styrke skolens sociale og kulturelle aktiviteter, herunder også frivilligt arbejde, så elever og medarbejdere oplever, at de får mulighed for at deltage i mange og forskellige begivenheder, som er med til at styrke sammenhold og gode traditioner på skolen.

Fokus 15-16:
Elevrådets trivselsudvalg arbejder fortsat med forankring og fornyelse af skolens sociale traditioner – ikke mindst set i lyset af de nye hf-klasser.

HF-udvalget arbejder videre med at udbygge traditioner og særlige arrangementer for hf-eleverne.

Campusfest.

Fælles debat- og kulturdage på Campus.

Tilbud til elever med fagligt og socialt overskud om aktiviteter på skolen om eftermiddagen/aftenen. F.eks. filmklub, litteraturklub, kunstklub, kor, band, m.m.

I denne forbindelse tilkendegives over for elever og forældre, at de gerne må sætte tid af til forskellige aktiviteter på skolen en eftermiddag om ugen.

Renovering af atriumgård- i samarbejde med eleverne.

Elevrådets kunstudvalg inddrages i udsmykningen af skolen.

Mål:
Eleverne bliver mere involverede i forankring og fornyelse af skolens traditioner, og der er tilbud til alle typer af elever.

FG bidrager til at Campus får gode traditioner for fælles udadvendte aktiviteter.

Ansvarlig:
Ledelsen og Campusråd.

Deadline:
I løbet af året.

Evaluering:
Elevrådet nedsatte et trivselsudvalg, som dog i løbet af skoleåret ikke fik opbakning til en planlagt studieretningsmiddag (”bogstavmiddag”) af eleverne. Eleverne arbejdede også med det årlige FGGP, men i sidste øjeblik måtte dette desværre også aflyses pga. manglende opbakning fra klasserne. Andre traditioner er dog velbevarede og fornyede såsom idrætsdag, Campusdag for elever (og fest), tema-caféer, fester, OD-dag, børneteater, gallafest, drama- og musikcafé mv.

Det nedsatte HF-udvalg havde svært ved at få fodfæste, men HF-eleverne har i løbet af året samme tilbud om kulturelle aktiviteter som STX’erne – de benytter dem bare i mindre grad.

FGs musical i efteråret 2015 blev også i år en succes. Der har i forlængelse heraf været ekstra tilbud om undervisning i band og kor.

En del af skolens elever er aktive i det kommunalt støttede projekt: Projektvognen. Derfor er denne placeret ved FG en dag om ugen, så den er synlig på Campus. Resultatet er bl.a. at der nu nu er oprettet en ungecafé (Café Kosmos) i gågaden, hvor eleverne kan opholde sig og evt. lave lektier efter skoletid. 

Renovering af atriumgården blev skrinlagt efter vi havde undersøgt hvilket prisniveau fornyelsen lå i. Ressourcerne blev i stedet brugt på udsmykning og om-rokering af eksisterende kunst i huset i elevområdet (centralgarderoben). Dette indebar en meget lang og lærerig proces med elevernes kunstudvalg, som overfor ledelsen insisterede på reel medindflydelse. Kunstudvalget arbejder videre med deres idéer om udsmykning af kantinen i skoleåret 2016-17.

 

Drøftet i PR og bestyrelsen i august-september 2016.