Skolen fra A til Å

Administration

Administrationen har åbent mandag-tirsdag og torsdag kl. 7.45-15.30, onsdag kl. 7.45-13.00 og fredag fra kl. 7.45-15.00.
Tlf. nr.: 47 31 30 11

Gymnasiets administration finder du, når du drejer til venstre lige efter hovedindgangen. Her kan du finde:

  • Rektor Peter Bech Sørensen, som er gymnasiets pædagogiske og administrative leder. 
  • Vicerektor Agnethe Dybro Pedersen, som er stedfortræder for rektor.
  • Uddannelsesleder Morten Winther Ravn.
  • Gymnasiets sekretærer, Lotte Stellander, Helle Dupont, Britt Kousgaard og administrativ medarbejder, Nils Jentoft, der gerne hjælper dig, hvis du er i tvivl om noget, f.eks. om befordringsgodtgørelse eller SU. Husk også at give besked til dem, hvis du skifter navn, adresse, telefonnummer eller lignende. Glemte ejendele indleveres på kontoret.
  • Gorm Gad, der er pedel, og Hans Juul, der er pedelmedhjælper. De står for at holde bygningerne og de grønne områder i god stand.

Befordringsgodtgørelse

Du kan se reglerne for og søge om befordringsgodtgørelse på www.ungdomskort.dk. Lotte på kontoret hjælper dig videre, når du kommer med et ansøgningsskema.

Bestyrelse

Gymnasiet overgik til statsligt selveje den 01.01.07, og siden da har vi haft en bestyrelse. Du kan læse mere om bestyrelsens sammensætning og se referater fra bestyrelsens møder på FGs hjemmeside.

Brobygning og introkursus – stx og hf

Er en mulighed for 8.- og 10. klasseselever for at prøve et kort forløb i gymnasiet med henblik på at vurdere, om gymnasiet er noget for dem. 

Brobygning til videregående uddannelser

Er en mulighed for gymnasiets elever under forskellige former at stifte bekendtskab med en række forskellige korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Bøger

De bøger, du skal bruge, er til låns, og du vil få dem udleveret i løbet af skoleåret af din faglærer. Du hæfter for bøgerne ved at kvittere på en bogliste ved modtagelsen. Hvis du mister en bog, skal den erstattes, før du modtager en ny. Er én af dine bøger blevet væk, skal du tale med bibliotekar Claus Willumsen, som holder til i biblioteket. Han sørger for, at alle bøger kommer tilbage til gymnasiet.
Ordbøger: Skal du selv købe – enten i bogform eller som licens til din computer.
Papir: Skal du selv købe.

Café-eftermiddage

Er eftermiddage med forskellig underholdning og/ eller fagligt indhold, som elevrådets caféudvalg står for at arrangere.

Campus Frederikssund

Består af følgende institutioner rundt om gymnasiet: Marienlystskolen, Center 10, Handelsskolen København Nord, PFFU-Produktionsskolen, VUC Nordsjælland, Ungdomsskolen og UU-vest og Frederikssund Gymnasium.

Cykel- og knallertkælder

Gymnasiet har en cykel- og knallertkælder. Der er nedkørsel til kælderen ved siden af gymnasiets sydvestlige indgang. Kælderen bliver låst kl. 18.00.

Eftermiddagsaktiviteter

Hver onsdag i anden modul (fra kl. 10.00-11.35) er der mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Der er frivillig idræt, lektieværksted, mulighed for elevrådsmøder, fællestimer, m.m.

Elevrådet

Varetager elevernes interesser. Elevrådet er repræsenteret i gymnasiets bestyrelse, pædagogisk råd, fællesudvalget (mellem elever og lærere m.m.) og morgensamlingsudvalget. Elevrådet har bl.a. et festudvalg, et caféudvalg og et Operation Dagsværk-udvalg.

Ekskursion

Er en én-dagstur, hvor I i forbindelse med undervisningen kan tage på f.eks.en teatertur - et museum - en udstilling - en virksomhed – en videregående uddannelse – ud i naturen.

Erhvervsarbejde

Er godt at have, hvis man skal tjene til lidt lommepenge. Men for meget erhvervsarbejde kan gå voldsomt ud over din skolegang, så du bør ikke have mere end ca. 10 timer om ugen.

Faglige konkurrencer

Der er mulighed for at deltage i faglige konkurrencer på nationalt og internationalt plan. Hvert år er der en række elever, der deltager i Geografi Olympiaden, Kemi Olympiaden, Fysik Olympiaden, Georg Mohr konkurrencen i matematik og i forskellige essay-konkurrencer.

Fag - Timeplan - Skema

I Lectio kan du altid se dit personlige ugentlige skema og holde dig orienteret om tidsfrister for afleveringer mm. Det er derfor vigtigt, at du gør det til en vane, at du hver dag logger ind og orienterer dig i Lectio. Beskeder i Lectio kan kun ses, hvis du logger dig ind.

Du skal regne med, at skemaet skifter til jul.

Ferieplan

Se ferieplan

Fester

På FG er der tradition for at afholde fem fester om året. Introfesten, Campusfesten, Gallafesten, Gammel Elevfest, og Ravefest. Endelig er der også en dimittendfest for 3.g’erne, når eksamen er overstået.

Festudvalget

Sørger for at arrangere gymnasiets fester. Udvalget har et formandskab med to medlemmer, der også er med i elevrådet. Udvalget arrangerer alt - lige fra plakater, valg af band/diskotek og oppyntning til aktiv deltagelse og oprydning ved festen.

Forældremøder

1.g-eleverne, 1.HF-eleverne og deres forældre bliver inviteret til et forældremøde på gymnasiet. Forældrene vil få lejlighed til at se gymnasiet, og man samles klassevis med lærerne. l februar afholdes der konsultationer for 1.g’er, 1.HF’er og 2.g’er, hvor man enkeltvis kan træffe lærerne.

Fravær/ mødepligt

På et gymnasium er der mødepligt, og gymnasiet er forpligtet til at føre regnskab med elevernes forsømmelser. Dette gøres dels ved, at der føres protokol i hver time, og dels vedat eleven skriver sin fraværsårsag på Lectio. Reglerne om mødepligt og opgaveaflevering er omtalt i gymnasiets studie- og ordensreglement, og det er vigtigt at være opmærksom på, at en manglende overholdelse af møde- og afleveringspligten i sidste ende kan medføre, at man må stoppe med at være elev på gymnasiet.

Frederikssund Gymnasiums Venner - FGV

Er en fond, som har til formål at støtte gymnasiets elever i forbindelse med studierejser. I denne forbindelse kan man ansøge om at få støtte. Kontoret har et ansøgningsskema.

Fællestimer

Afholdes jævnligt og kan have et vidt forskelligt indhold: Debattime om et aktuelt emne, kunstnerisk optræden, foredrag osv. De er et supplement til undervisningen, derfor er der mødepligt for alle gymnasiets klasser.

GEF - Gammel elevforening

Er foreningen for gamle elever fra gymnasiet. Hvert år afholdes en fest, hvor gamle elever er inviteret.

IT

I studiecenteret er der adgang til computere for elever gennem hele skoledagen, men vi opfordrer alle elever til at medbringe deres egne computere. Der er trådløs adgang til nettet over alt på skolen. Alle elever bliver oprettet som bruger på Lectio, som giver mulighed for at udveksle information og materialer mellem lærere og elever.

Idræt/ Frisport

Kan du godt lide at dyrke idræt eller fitness? Kontakt Atle Børsting eller Jonas Bo Hansen og hold øje med opslag herom.

Idrætsdag

Hvert år i september afholdes gymnasiets idrætsdag. Man melder sig på forhånd til forskellige discipliner, der afholdes om formiddagen. Om eftermiddagen er der ”skovtur” for alle.

Kantine

På gymnasiet har vi en kantine, som forpagtes af Mai-Britt og Claus Halberg fra Humlehuset. For at vores kantine kan være pæn og hyggelig, skal I sørge for at rydde op efter jer.

Karakterer

I gymnasiet (stx) får man karakterer tre gange om året: november/december, februar/marts og ved skoleårets afslutning i maj/juni. Den tredje karakter er årskarakteren. Alle karakterer er standpunktskarakterer, der afspejler dit faglige niveau, når karakteren gives. Karakteren offentliggøres på Lectio, så kun du selv og dine forældre (hvis du er under 18 år) kan se den.

Kvalitetsarbejde

Kvalitetsarbejdet på FG tager udgangspunkt i den overordnede vision, mission og strategi for gymnasiet:

Der udarbejdes en organisationsplan for gymnasiets ledelse og lærerteams, der løbende tilpasses de vilkår som ledelsen af gymnasiet underkastes. Organisationsplanen offentliggøres via hjemmesiden.

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for det kommende skoleår, som følger op på de overordnede mål. Handlingsplanen evalueres ved udgangen af hvert skoleår. Den aktuelle handlingsplan og evalueringen af den foregående offentliggøres via hjemmesiden. Et vigtigt grundlag for handlingsplanerne bliver bl.a. resultatet af medarbejder- og elevtrivselsundersøgelserne.

Der udarbejdes en evalueringsplan, som tilkendegiver hvilke områder lærerne selv evaluerer på – og under hvilke former – og hvilke områder gymnasiet evaluerer på. Lærerne evaluerer selv på den enkeltfaglige undervisning, og gymnasiet på den flerfaglige.

Hvert år gennemføres en elevtrivselsundersøgelse.  I MIO (gymnasiets samarbejds- og sikkerhedsudvalg) tages der – i samråd med elevrådet – stilling til, hvad vi gerne vil spørge eleverne om – nogle spørgsmål kan være nye eller helt aktuelle, andre kan være gennemgående, så vi kan måle en udvikling og evt. tage højde for det i vore handlingsplaner. Alle eller nogle af spørgsmålene skal referere til den overordnede vision, mission og strategi. I undersøgelsen indgår spørgsmål om overgangen fra gymnasium til videregående uddannelser. Resultat af elevtrivselsundersøgelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Hvert andet år gennemføres en medarbejdertrivselsundersøgelse. I MIO tages der stilling til, hvad vi gerne vil spørge medarbejderne om – nogle spørgsmål kan være nye eller helt aktuelle, andre kan være gennemgående, så vi kan måle en udvikling og evt. tage højde for det i vore handlingsplaner. (APV og lederevaluering indgår som en del af undersøgelsen). Alle eller nogle af spørgsmålene skal hænge sammen med den overordnede vision, mission og strategi.

Hvert tredje år laver vi en selvevaluering med udgangspunkt i den overordnede vision, mission og strategi og ender evt. med at reformulere målene. I selvevalueringen belyses bl.a. overgangen fra folkeskolen til gymnasiet og overgangen fra gymnasiet til de videregående uddannelser.

På gymnasiets hjemmeside lægges oversigten, som du læser her, "FG fra A - Å", som på en lang række områder dokumenterer gymnasiets praksis.

Kopiering og print

Kan kun finde sted i begrænset omfang. Hvis du i forbindelse med undervisningen har brug for at kopiere, henvender du dig til den lærer, hvis fag du har brug for kopier til.

Kunst

Gymnasiet har en del udsmykning af mere eller mindre kendte kunstnere. Gymnasiet har bl.a. i skoleåret 08/09 købt værker af maleren Jacob Brostrup. I 2012 købte vi et billede af Lars Kræmmer (kunstneren bag Art Money): Rasputin. Kunstværkerne hænger rundt på skolen.

Lectio

Er din og gymnasiets elektroniske platform og fælles samlingssted, hvor du finder dit ugentlige skema, skemaændringer, finder dine lektier, kan se dit eget fravær, oploader dine opgaver, får dine karakterer offentliggjort mm. Gør det derfor til en vane at tjekke Lectio hver dag, så du ikke mister vigtig information, som du skal forholde dig til. Husk at logge ind- ellers ser du ikke vigtige beskeder!

Lektieværksted

Der er lektieværksted i fjerde modul om mandagen. I lektieværkstedet kan du læse lektier sammen med dine kammerater, og du kan få hjælp til skriftlige opgaver og andre lektier af de lærere, der er tilknyttet lektieværkstedet. Lektieværkstedet foregår som oftest i studiecenteret. For nogle elever er der tale om obligatorisk lektieværksted.

Lektor Bent Lantows Mindelegat

Fonden er stiftet af lektor Bent Lantow der i over 25 år underviste i fransk og tysk på Frederikssund Gymnasium. Ved sin død hensatte Bent Lantow en del af sin formue som en fond med det formål at støtte studier i udlandet for studenter fra Frederikssund Gymnasium.

§3 fra fundats for "Fonden lektor Bent Lantows mindelegat":

"Fondens formål er primært at yde støtte til et studieophold ved en videregående uddannelsesinstitution i udlandet for en eller flere studerende, der har aflagt studentereksamen på Frederikssund Gymnasium, og som efter at have indgivet ansøgning til fondsbestyrelsen er fundet værdige til at modtage støtte. Ansøgningen skal indeholde nøje oplysninger om studieopholdets formål og indhold, dets varighed og de samlede udgifter, der er forbundet med opholdet (herunder, hvilke udgifter der eventuelt dækkes fra anden side). Som forudsætning for udbetalingen af en legatportion skal fondsbestyrelsen have forevist dokumentation for, at legatmodtageren/legatmodtagerne er optaget på den pågældende udenlandske uddannelsesinstitution.

Legatet tildeles den eller de ansøgere, der efter fondsbestyrelsens vurdering har de bedste muligheder for at få et stort udbytte af studieopholdet i udlandet inden for det fagområde, som ansøgeren studerer. Som eksempler på, hvilke studieophold der berettiger en studerende til at modtage støtte, kan nævnes både længere studieophold (af f.eks. et helt semesters varighed) og kortere studieophold (f.eks. "summer schools", eller såkaldte "feriekurser", der afholdes ved udenlandske universiteter i en ferieperiode, og som specielt henvender sig til sprogstuderende med henblik på opøvelse af mundtlig sprogfærdighed)."

Ansøgninger til Lektor Bent Lantows Mindelegat
Legatportioner kan søges af studerende, der har aflagt studentereksamen ved Frederikssund Gymnasium.

Fristen for ansøgning er d. 15. april
Der findes ikke trykte ansøgningsskemaer. Legatansøgeren udfærdiger selv en ansøgning indeholdende de i §3 nævnte oplysninger.

Ansøgning med oplysning om studieopholdets formål, indhold, varighed og udgifter ud over, hvad der dækkes fra anden side, sendes til rektor Peter Bech Sørensen, Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, 3600 Frederikssund. Gerne som mail: rektor@frsgym.dk)

Uddeling af legatportioner
Legatportioner uddeles ved translokationen på Frederikssund Gymnasium.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rektor Peter Bech Sørensen, Frederikssund Gymnasium, tlf.: 47 31 30 11.

Lærere og andre medarbejdere

På FGs hjemmeside kan du se en fortegnelse over FGs lærere og andre medarbejdere

Læse- og stavetræning

Gymnasiets læsevejleder, Anne Spragge, har mulighed for at hjælpe dig, hvis du har problemer med læsehastighed, tegnsætning eller stavning. Tag kontakt gennem din dansklærer eller studievejleder.

Rusmiddelpolitik

På gymnasiets hjemmeside kan du finde vores rusmiddelpolitik, som gælder for hele Campus.

Mobiltelefoner

Må kun benyttes i undervisningen efter lærerens anvisninger. Til prøver og eksamener skal de afleveres til vagterne. Ved eksamen er det bortvisningsgrund at anvende en mobiltelefon i forberedelses- eller eksamenslokalet.

Moduler på FG

1. modul:

kl. 8:10 – 9:45

2. modul:

kl. 10:00 – 11:35

3. modul:

kl. 12:05 – 13:40

4. modul:

kl. 13.50 – 15.25

Morgensamlinger

Alle elever og personale samles et par gange om måneden i gymnasiets festsal. Her gives vigtige meddelelser om gymnasiets dagligdag, både fra rektor, lærere, elever og kontoret. Endvidere vil der ofte være fælles sang og forskellig optræden af eleverne.

Musik

Har du fundet ud af, at du ikke kan leve uden musik? Vær med til at holde liv i koret! Det har eksisteret lige så længe som gymnasiet og har deltaget i mange arrangementer. Alle elever kan deltage, også de, der aldrig har prøvet at synge. Vi arbejder nemlig meget med at udvikle stemmen, så den bliver mere og mere smidig, omfangsrig og sikker. Repertoiret er viser, jazz, pop, klassiske korsange m.m. Deltagerne afgør, hvad vi især skal koncentrere os om.
Hvis du spiller et instrument, kan du deltage i gymnasiets band. Vi spiller blues, rock, jazz og latin; men det er bandets sammensætning fra år til år, der bestemmer repertoiret.
Bandet kan prøve kræfter, når eleverne arrangerer musikcafé. Her kommer mange elever og hører på andre elevers musik.
Forårskoncerten er stedet, hvor drama, musik og sang forenes. F.eks. i form af en musical. l løbet af efteråret kommer der opslag, hvor du kan tilmelde dig. 

Opgaveaflevering

På gymnasiets hjemmeside kan du finde vores studie- og ordensregler.

I studie- og ordensreglerne hedder det:

”Eleverne har pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, det er fastsat for fagene og undervisningen og med den kvalitet i besvarelsen, som forudsættes som minimum. En aflevering vil blive bedømt på sit kvalitative indhold.
Sanktioner kommer på tale ved for sen eller manglende aflevering, således at en sådan opgave normalt ikke tæller som afleveret.”

Denne regel praktiseres således:

Hver lærer præciserer over for eleverne, at opgaver afleveres til tiden, med mindre der er tale om sygdom eller helt særlige årsager, som er aftalt med læreren. Normalt kan en opgave i sådanne tilfælde ikke afleveres senere end en uge efter den afsatte frist.

Elevens ret til at få opgaven rettet og registreret bortfalder herefter for resten af skoleåret.

Opslagstavler og meddelelser

Meddelelser fra kontoret om skemaændringer m.m. finder du på Lectio. På gymnasiets opslagstavler er der beskeder om eksempelvis frivillige aktiviteter. Der er en opslagstavle forbeholdt til administrationens oplysninger og en elevopslagstavle.

Optagelse

Ved optagelse på FG bliver du bedt om at sende dine afgangspapirer fra grundskolen, og evt. bevis på opholdstilladelse i Danmark. Ved starten af skoleåret vil du blive opkrævet 150 kr. til elevaktiviteter.

Ordensregler

Overordnet kan man sige, at vi forventer, at alle gør deres bedste for at skabe et venligt og rart miljø på gymnasiet, så alle føler sig velkomne og godt tilpas. Studie- og ordensreglerne finder du særskilt opført på gymnasiets hjemmeside.

Orlov

Ønsker du orlov fra din uddannelse, skal du skrive en ansøgning til rektor med oplysning om årsag og orlovens længde. Er du under 18 år, skal dine forældre også underskrive ansøgningen.

Pædagogisk Råd

Består af alle lærere, de pædagogiske ledere og rektor. Repræsentanter fra elevrådet kan deltage i pædagogisk råds møder. Rådet er rådgivende for rektor og kan udtale sig om alle sager, som vedrører gymnasiet.

Rygning og rusmidler

Rygning foregår uden for Campus Frederikssunds matrikel. Altså på: Odinsvej, J.F. Willumsensvej, Frederiksværkgade eller Heimdalsvej. Bliver man taget i rygning på skolens grund, bliver det i første omgang sanktioneret med en advarsel, anden gang med hjemsendelse og tredje gang kan man risikere at blive smidt ud af gymnasiet. Rusmidler er fuldstændig bandlyst. Alkohol må kun indtages i forbindelse med særlige lejligheder såsom fester.

Selveje

Gymnasiet er en statslig selvejende institution med en bestyrelse, som har indflydelse på en række af de økonomiske og administrative opgaver, som gymnasiet har. Bestyrelsen skal endvidere fastlægge vision, mission og strategier for gymnasiets virke. Elever og lærere er repræsenteret i bestyrelsen.

Skabe

Har du brug for et aflåst skab til tøj og tasker? Så henvend dig på kontoret. Skabene står i gangen over for gymnastiksalene og koster 50 kr. i leje om året.

Har du brug for et skab til at genoplade din computer. Så er det muligt at leje et skab for 50 kr. om året. Henvendelse hos Helle på kontoret.

Skemaændringer- og aflysninger

Hvis en lærer er syg, på efteruddannelse eller på en særlig ekskursion, oplyses skemaændringen på Lectio. Du kan se det hjemmefra via nettet. Om muligt bliver det oplyst dagen i forvejen, og der vil stå, hvad klassen skal lave i stedet. Bliver en lærer syg samme dag, sender læreren en sms til klassens elever for at aflyse første time.

Studiecenter/Bibliotek

Gymnasiets Studiecenter og Bibliotek er placeret i området ved kantinen. Her kan du få god hjælp af gymnasiets bibliotekar, Claus Willumsen, til litteratursøgning i forbindelse med større og mindre opgaver og projekter. I studiecentret og biblioteket er der ca. 5.000 bøger, og i studiecenteret er der en række PC'ere opkoblet til nettet og med printere og scanner til fremstilling af projekter og opgaver. Der er også en række arbejdspladser til gruppearbejde. Studiecentret indeholder en blanding af håndbøger til brug på stedet. På biblioteket kan du låne bøger med hjem. Lånetiden er én måned. 

Studiekort

Alle elever på gymnasiet skal have et studiekort, som gælder for alle studieår som stx- eller HF-elev. Det er bl.a. din legitimation, når du skal ind til vores fester. Gymnasiet tager billeder af alle og printer kortet. Studiekortet koster 150 kr. for stx-elever for tre år og 100 kr. for HF-elever for to år.

Studiekredse

Hvis du ønsker at beskæftige dig med et emne, som ikke behandles i den normale undervisning, kan du sammen med andre oprette en studiekreds. I skal være mindst 10 elever til studiekredsen.

Studie- og ordensreglerne

Finder du særskilt beskrevet på gymnasiets hjemmeside.

Studierejser

Som elev på Frederikssund Gymnasium tilbydes du og din klasse en studierejse i 2.g og i 2.hf, og der er også mulighed for rejseaktivitet i 3.g.
Rejserne skal være relevante for elevernes studieretninger og samtidig give mulighed for en almen kulturel oplevelse.

Studieretninger

Finder du særskilt beskrevet på gymnasiets hjemmeside: Stx og HF

Studievejledning

På FG hedder studievejlederne Dorte Jønsson, Birger Christiansen og Sara Kjærgaard, og de hjælper dig først og fremmest med din uddannelse på gymnasiet. Til gymnasiet er desuden tilknyttet en vejleder fra Studievalg-København, Claus Lei Hansen. Han har til opgave at give vejledning om dine uddannelsesmuligheder efter gymnasiet. Lotte Stellander og Britt Kousgaard i administrationen klarer alt med Statens Uddannelsesstøtte. Studievejledningens åbningstider kan du se på deres opslagstavle.

SU - Statens uddannelsesstøtte

Når du bliver 18 år, har du mulighed for at søge om SU. Med mindre helt særlige, og dokumenterbare forhold gør sig gældende, får du SU som hjemmeboende indtil du er 20 år. Uanset om du bor hjemme eller ej. Studievejlederne og sekretær Lotte Stellander kan vejlede dig i denne forbindelse.

Sygdom

Har du været fraværende på grund af sygdom, skal du skrive en begrundelse ind i Lectio.

Sygeeksamen

Bliver du syg i forbindelse med en intern eller en afsluttende prøve, er der mulighed for at gå til sygeeksamen. Du skal dokumentere dit fravær med en lægeerklæring. De nye prøver afholdes som regel i august/starten af september.

Team for lærere

Gymnasiet har tre overordnede lærerteam for stx og et for HF. For stx et lærerteam for de humanistiske studieretninger (sprog og musik), et for de samfundsfaglige studieretninger og et for de naturvidenskabelige studieretninger. Herudover er der klasseteam bestående af to lærere om hver klasse.

Trådløs netadgang

Har du en bærbar computer, bør du medbringe den og koble den op på gymnasiets trådløse netadgang.

Tyveri

Tyveri kan forekomme – særlig af penge, mobiltelefoner, lommeregnere og bærbare computere. Gymnasiet har ikke mulighed for at dække sådanne tyverier, så pas godt på dine ting. Efterlad dem aldrig i et uaflåst rum.

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af gymnasiet skal dette ske skriftligt til kontoret. Inden da skal du tale med én af studievejlederne.

Vision, mission og strategier for FG

Finder du på FGs hjemmeside.

Årsfest (Gallafest)

I foråret afholder gymnasiet Gallafest. Om dagen er der almindelig undervisning frem til middag, og derefter er der fællestime evt. med revy. Om aftenen er der en stor fest, hvor forældrene er velkomne til at overveje 3.g’ernes indmarch og Les Lanciers. Eleverne konkurrerer om den flotteste og mest fantasifulde borddækning. Påklædningen – særlig for 3.g’ernes vedkommende – har gallapræg. Efter middagen og oprydningen er der Les Lanciers for 1. og 2.g’erne og dans til levende musik.

Rev.maj.2016/pbs